2024. Április 18., csütörtök
Andrea névnapja

Nyugdíj adategyeztetés - nyugdíj adatok lekérdezés online lépésről lépésre videós segítséggel

2023-11-02 18:24 | Nézettség: 1372
Nyugdíj adategyeztetés lépésről lépésre a cikk végén lévő videóban. Nyugdíj adatok online lekérése a Kormányablakból Ügyfélkapu segítségével 2024. Aki nyugdíjba készül annak fontos lehet, hogy az adatait lekérje a Kormányhivataltól, hogy leellenőrizhesse, hogy a nyugdíjbiztosítási rendszerben lévő adatai (nyugdíj szolgálati évek, járulékfizetés, jövedelmi adatok stb.) rendben vannak-e. Nyugdíj adatok ellenőrzését, hogy lehet kezdeményezni, mikor indul hivatalból, melyik hivatal folytatja le, meddig tart, miként zajlik?

Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás

nyugdíj

MIT JELENT AZ ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁS?

Az adategyeztetési eljárás egy olyan folyamat, amely során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv együttműködik a biztosított személlyel (az ügyféllel), hogy tisztázza és egyeztessen minden olyan adatot és információt, amelyek fontosak a nyugdíj jogosultságának, összegének és feltételeinek megállapításához. A fő cél az, hogy a nyugdíj megállapításakor a nyugdíjazási jogosultság és a nyugdíj összege tekintetében olyan megbízható és elfogadható adatok legyenek rendelkezésre, amelyek minden felet elégedetten hagynak.

Az adategyeztetési eljárás során az igazgatási szerv és az ügyfél együttműködik az alábbi adatok és információk tisztázására:

 1. Nyugdíjra való jogosultság: Az eljárás során megállapítják, hogy a biztosított személy rendelkezik-e a megfelelő szolgálati idővel és egyéb jogosultsági feltételekkel a nyugdíjra jogosultsághoz.

 2. Nyugdíj összege: Az adategyeztetés révén meghatározzák, hogy mekkora összegű nyugdíj jár a biztosítottnak a rendelkezésre álló adatok alapján.

 3. Korkedvezményre jogosító idő: Megvizsgálják, hogy a biztosított személy jogosult-e korkedvezményre, ami lehetővé teszi a korábbi nyugdíjazást bizonyos feltételek mellett.

 4. Járulékfizetés alapja: Rögzítik azokat a jövedelmeket és kereseteket, amelyek alapján a biztosított járulékot fizetett a nyugdíjbiztosítási rendszerbe.

Az nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás különböző okokból kezdeményezhető, lehet az ügyfél kérelme vagy a hivatal kezdeményezése. Az eljárás célja az átláthatóság, az adatok helyességének és teljességének biztosítása, valamint az ügyfél és a nyugdíjbiztosítási szerv közötti egyezség elérése a nyugdíjjogosultság és nyugdíjösszeg tekintetében.

ügyintézés

HOGYAN LEHET KEZDEMÉNYEZNI AZ ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁST?

Az adategyeztetési eljárást az alábbi módon lehet kezdeményezni Magyarországon:

 1. Látogasson el a www.magyarorszag.hu weboldalra.

 2. A "Nyugdíj" főmenü alatt találja meg az "Adategyeztetés, hatósági bizonyítvány, megállapodás" alpontot.

 3. Keresse meg és kattintson a "Hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatok egyeztetése iránti kérelem (NY_AEKER_01)" elnevezésű űrlapra.

 4. Töltse ki az űrlapot elektronikusan az adatokkal, amelyeket ellenőrizni és egyeztetni szeretne az adategyeztetési eljárás során.

 5. Küldje el az űrlapot az elektronikus platformon keresztül.

Az adategyeztetési eljárás indításához fontos, hogy a kérelmező rendelkezzen minden szükséges információval és dokumentummal, amelyek a nyugdíjra vonatkozó adatok tisztázásához szükségesek.

Amennyiben a kérelmező külföldön is szerzett nyugdíjra jogosító szolgálati időt, és az Európai Unió valamely tagállamában vagy más egyezményben részes országban is érintett, akkor az említett országokban szükséges űrlapokat kell használni a kérelem benyújtásához.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a folyamat és az elérhető űrlapok változhatnak az idő múlásával, így javasolt az aktuális információkért és űrlapokért a hivatalos weboldalakon keresni.

MIKOR INDUL HIVATALBÓL AZ ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁS?

Az adategyeztetési eljárás Magyarországon három évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt indulhat. Ez azt jelenti, hogy az eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kezdeményezi azoknál az embereknél, akik Magyarországon élnek és a naptári évben, amikor az érintett 62. életévét betölti. Az eljárás célja az, hogy meghatározza a jogosultsági időt, az összegzett szolgálati időt és egyéb szükséges információkat a nyugdíj megállapításához.

Fontos megjegyezni, hogy az adategyeztetési eljárást nem kezdeményezi a hivatal, ha az érintett már más ellátásban részesül, amelyet a szolgálati idő és az átlagkereset alapján számítottak ki, vagy ha ilyen igény elbírálása folyamatban van. Az eljárás célja az adatok helyesbítése és azok egyeztetése az érintettel, hogy a nyugdíjazás során a megfelelő információk és jogosultságok legyenek rendelkezésre.

Ezen rendelkezések azokra vonatkoznak, akik Magyarországon lakóhellyel rendelkeznek, és az eljárás az érintett életkorától és a nyugdíjkorhatártól függően indul el.

MELYIK HIVATAL FOLYTATJA LE AZ ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁST?

Az adategyeztetési eljárást a lakóhely szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként eljáró fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal folytatja le. Az eljáró hivatal meghatározása a kérelmező lakóhelye alapján történik. A következő információk alapján lehet meghatározni, hogy melyik kormányhivatal illetékes:

 1. Budapest és Pest megye lakosai esetében az ügyeket a Budapest Főváros Kormányhivatala kezeli.

 2. Azon lakosok számára, akik nem Budapest vagy Pest megye területén élnek, az illetékes kormányhivatal a tartózkodási hely szerinti kormányhivatal.

Az illetékes kormányhivatal meghatározása fontos az adategyeztetési eljárás kezdeményezése során, mivel a különböző kormányhivatalok felelősek különböző területeken élők ügyeinek kezeléséért. Az eljárás során a kérelmezőnek kapcsolatba kell lépnie az illetékes kormányhivatallal, és ott kell benyújtania az adategyeztetési kérelmet.

Különleges esetekben, például külföldön élők vagy külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezők esetében, illetve a fegyveres szerveknél szolgálók vagy korábban szolgálatot teljesítők esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes az adategyeztetési eljárás lefolytatására. Az illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók az adott hivatalok hivatalos weboldalain.

egyeztetés

MENNYI IDEIG TART AZ ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁS?

Az adategyeztetési eljárásban az ügyintézési határidő 75 nap. Ez azt jelenti, hogy az illetékes kormányhivatalnak 75 nap áll rendelkezésre az adatok ellenőrzésére és egyeztetésére, valamint az ügy teljes kivizsgálására. Ezen időszak alatt az érintett és az illetékes hatóság közötti kommunikáció és adatok átadása is megtörténik, hogy az adatok helyességét és jogosultságot biztosítsák a nyugdíjmegállapítás során. Az eljárás végén a kormányhivatal értesíti az érintettet a nyugdíjjogosultság és a nyugdíjösszeg meghatározásáról.

HOGYAN ZAJLIK AZ ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁS?

Az adategyeztetési eljárás során lehetőség van több nyilatkozat és bejelentés benyújtására, amelyek segíthetik az adatok pontosítását és az egyeztetést. A következő fontos részleteket tartalmazza az eljárás:

 1. Bejelentés és nyilatkozatok benyújtása: Az érintett személynek lehetősége van elektronikusan bejelentéseket és nyilatkozatokat benyújtani az eljárás során. Ehhez a "Bejelentés, nyilatkozat, hiánypótlás nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_BENYIHP_01)" elnevezésű nyomtatványt használhatja, és mellékletek is csatolhatók, ha szükséges.

 2. Kapcsolattartás módjának változtatása: Az érintett személynek lehetősége van áttérni az elektronikus kapcsolattartásról a papír alapú ügyintézésre, vagy fordítva. Ehhez a "Kapcsolattartás (elektronikus vagy papíralapú) módjának megváltoztatásáról nyilatkozat nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_MODVALT_01)" elnevezésű űrlapot kell használnia.

 3. Státuszinformáció lekérdezése: Az érintett személy képes lekérdezni a folyamatban lévő adategyeztetési eljárás aktuális állapotát egy alkalmazás segítségével. Ezen az alkalmazáson keresztül lehetőség van az elektronikus ügyintézésre is.

 4. Az adategyeztetési eljárás lezárása: Az adategyeztetési eljárás egy határozattal zárul, amely tartalmazza a megszerzett szolgálati idő és jogosultsági idő összesítését és elismerését. Külföldi szolgálati idő esetén az összesítő tájékoztatásban szerepel a magyar és a külföldi szolgálati idő is.

 5. Kérelem visszavonása: Ha az érintett személy az adategyeztetési eljárás alatt kérelmet nyújt be például öregségi nyugdíj vagy más ellátás iránt, az adategyeztetési eljárás kérelem visszavonásnak minősül. Az ellátás megállapítása céljából kerül sor a szolgálati idők és jövedelmi adatok tisztázására az ellátás iránti kérelem során.

Ezek a lépések és lehetőségek segítik az érintetteket az adategyeztetési eljárás során az adatok pontosításában és az ügyük megfelelő kezelésében. Az eljárás végén a kért információkat és határozatokat hivatalos értesítések formájában kapják meg.

Az adategyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az alábbi lépéseket követi:

 1. Kimutatás küldése: Az eljárás kezdetén a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv küld egy kimutatást az érintettnek. Ez a kimutatás tartalmazza a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő, a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető adatokat. Ezek az adatok a biztosításban töltött időszakokat, a jogviszony típusát, a munkakört, egyéb elismerhető szolgálati időket, kedvezményes öregségi nyugdíj jogosultsági időt, a foglalkoztató vagy adatszolgáltató adatait, nyugdíjjárulék-köteles kereseteket és jövedelmeket tartalmazzák.

 2. Észrevételek és nyilatkozatok: Az érintett személynek a kimutatás kézhezvétele után lehetősége van 30 napig (kérelemre indult eljárás esetén) vagy 60 napig (hivatalból indult eljárás esetén) észrevételeket tenni és nyilatkozatot tenni arról, hogy mely adatokat tartja hiányosnak vagy mely időszakokat szeretné vizsgáltatni. Az észrevételekhez és nyilatkozatokhoz esetleges igazolásokat is csatolhat.

 3. Adatok bizonyítása: Amennyiben az észrevételek során olyan adatokra van szükség, amelyek nincsenek a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban vagy tévesen vannak feltüntetve, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást indít. Ennek keretében ellenőrzést végezhet a foglalkoztatóknál vagy az adatszolgáltatóknál, és szükség esetén az állami adóhatóság is eljárást kezdeményezhet.

 4. Külföldi szolgálati idő: Ha az érintett személy külföldön is szerzett szolgálati időt, akkor szükséges a külföldi szolgálati idő adatait is megadni, beleértve a munkavégzés helyét, időtartamát és az ehhez szükséges dokumentumokat.

 5. Összesítő tájékoztatás: Az eljárás során az összesítő tájékoztatás is készül, amely tartalmazza a megszerzett szolgálati időket és jogosultsági időket, beleértve a külföldi szolgálati időket is.

 6. Ellátások iránti kérelmek: Ha az érintett személy az adategyeztetési eljárás alatt öregségi nyugdíj vagy más ellátás iránt kérelmet nyújt be, akkor az eljárás ezen része a kérelem során kerül lefolytatásra, és a jogosultsághoz szükséges időszakok és jövedelmi adatok tisztázására kerül sor.

Az adategyeztetési eljárás célja a pontos és megbízható adatok megállapítása, amelyek alapján a nyugdíjra való jogosultság és annak összege megállapítható. Az érintett személyeknek fontos, hogy részt vegyenek az eljárásban, és szükség esetén igazolják az adatokat a folyamat során. Az eljárás végén határozat születik, amely tartalmazza az összesített adatokat és elismeréseket.

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban a következő, a foglalkoztatók által bejelentett adatok találhatók

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok közül néhány kulcsfontosságú információ, amelyek meghatározzák az egyén nyugdíjjogosultságát és a nyugdíj összegét:

 1. Biztosításban töltött időszakok: Ezek az időszakok határozzák meg, mennyi szolgálati időt számítanak el egyénként. Az öregségi nyugdíj vagy más nyugdíj típusának megállapításához az egyénnek bizonyos szolgálati időt kell teljesítenie.

 2. Jogviszony típusa és munkakör: A jogviszony típusa és a munkakör leírja, hogy az egyén milyen foglalkoztatási viszonyban állt és milyen munkakört töltött be a különböző időszakokban. Ezek az információk befolyásolják az összegzett szolgálati időt és a kereseti időszakokat.

 3. Egyéb szolgálati idők: Az egyéb szolgálati idők olyan időszakok, amelyek szintén számítanak a szolgálati idő összegzésébe. Például a GYES (gyermekgondozási segély) és GYED (gyermeknevelési támogatás) időtartama is elismerhető, ami elősegíti a nyugdíjjogosultság elérését.

 4. Nők kedvezményes öregségi nyugdíja: Nők esetében különféle kedvezmények lehetnek az öregségi nyugdíj megszerzéséhez. Azoknak a nőknek, akik a kedvezményes öregségi nyugdíj jogosultsági időt elérnek, korábban lehet jogosultságuk a nyugdíjra.

 5. Foglalkoztató adatai és adatszolgáltatásra kötelezett: Ezek az adatok segítenek azonosítani, hogy az egyén melyik munkáltatóval vagy jogutódjával állt munkaviszonyban az adott időszakban, és ki volt felelős az adatszolgáltatásért.

 6. 1987. december 31. utáni időszak: Az 1987. december 31. után keletkezett adatok, például a nyugdíjjárulék-köteles kereset és jövedelem összeg, illetve a levont nyugdíjjárulék, fontosak az összegzett jövedelmi adatok és a nyugdíjszámítás szempontjából.

 7. Nem szereplő jogviszonyok: Azok a jogviszonyok, amelyekre korábban nem volt előírva adatszolgáltatás, vagy amelyekben nem járulékfizetés alapozza meg a szolgálati időt, általában nem szerepelnek a nyilvántartásban. Ilyen időszakok például a sorkatonai szolgálat vagy a felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok időtartama.

Az adatok alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv képes összegzett információkat nyújtani az érintett személy szolgálati időről, jogosultsági időről és a nyugdíjra jogosultságáról. Ezek az információk alapvető fontosságúak a nyugdíj megállapításakor, és a megfelelő adatok nyilvántartása lehetővé teszi a pontos nyugdíjszámítást, hogy megtudjuk mekkora nyugdíjat kapok? Nyugdíj összehasonlítő kalkulátor segít megtudni mennyi lesz a kifizetés.

Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=OHIIz8ZMupE

Mekkora állami nyugdíjra számíthatok? Várható nyugdíjszámítás kalkulátor

A Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás egy fontos folyamat, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy ellenőrizzék és pontosítsák nyugdíjjogosultságukat, valamint hogy biztosítsák a megfelelő összegű nyugdíjat.

ügyintéző

Az alábbiakban egy összefoglalót találsz a Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárásról:

 1. Indítás: Az eljárást általában a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kezdeményezi hivatalból a nyugdíjkorhatár előtt három évvel. Az érintett személyek is kezdeményezhetik a folyamatot kérelem benyújtásával.

 2. Hatóságok: Az adategyeztetést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal végzi. A budapesti és Pest megyei lakosok esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

 3. Időtartam: Az eljárás határideje általában 75 nap.

 4. Kimutatás küldése: Az eljárás kezdetén az érintett személy részére egy kimutatást küldenek a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról.

 5. Észrevételek és igazolások: Az érintettnek lehetősége van arra, hogy észrevételeket tegyen a kapott kimutatással kapcsolatban, valamint igazolásokat csatoljon, ha szükséges az adatok pontosításához.

 6. Folyamat ellenőrzése: Az adategyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ellenőrzi és kiegészíti az adatokat szükség esetén. Az ügyfél a folyamatot az elektronikus vagy papír alapú kapcsolattartás formáját választva követheti.

 7. Határozat: Az eljárás a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által kiadott határozattal zárul. A határozat tartalmazza az összegzett szolgálati időt és jogosultsági időt.

 8. Külföldi szolgálati idő: Külföldi szolgálati idő esetén a külföldi nyugdíjszerv igazolása alapján elkészül egy összesítő tájékoztatás, amely tartalmazza a magyar és külföldi szolgálati időt.

 9. Jogosultsági idők elismerése: Az adategyeztetés során lehetőség van a nem járulékfizetésen alapuló egyéb szolgálati időnek minősülő időszakok elismerésére is.

 10. Kérelem és ellátások: Ha az érintett az eljárás alatt nyugdíjra vagy más ellátásra jogosultságot szeretne igényelni, az eljárás ezzel visszavonásnak minősül, és az ellátás megállapítására kerül sor.

A Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás segít az egyéneknek ellenőrizni és pontosítani nyugdíjjogosultságukat, hogy biztosítsák a megfelelő nyugdíjazást a jövőben. Az eljárás során lehetőség van a szolgálati idő és jogosultsági idő pontosítására, valamint az egyéb szolgálati idők elismerésére, amelyek hozzájárulhatnak az öregségi nyugdíj vagy más nyugdíj típusának megállapításához.

 

 1. "A Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás: Hogyan ellenőrizheted és pontosíthatod nyugdíjjogosultságodat?" - Ismerkedjünk meg a nyugdíjbiztosítási adategyeztetési folyamattal, és tudd meg, hogyan segít abban, hogy biztosítsd megfelelő nyugdíjadat a jövőben.

 2. "Nyugdíjbiztosítás ellenőrzése: Az adategyeztetési eljárás fontossága" - Fedezd fel, miért fontos ellenőrizni és pontosítani a nyugdíjbiztosítási adataidat, és hogyan működik az adategyeztetési folyamat.

 3. "Az öregségi nyugdíjra való jogosultság: Adategyeztetés lépésről lépésre" - Részletesen ismerd meg az adategyeztetési eljárás folyamatát, hogy biztosan megfelelő összegű öregségi nyugdíjra számíthass, és ne hagyj ki potenciális jogosultsági időket.

 4. "Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés: Gyakori kérdések és válaszok" - Ismerkedjünk meg a leggyakrabban feltett kérdésekkel és válaszaikkal a Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárással kapcsolatban, hogy könnyedén eligazodj az úton a biztonságos nyugdíj felé.

Ügyintézés

További videók a témában